WAKE UP Moduł I

Moduł I skierowany do firm prywatnych

Firma SOD – Janiszewski w pierwszym kroku organizuje spotkania z potencjalnym klientem, podczas których określane są wstępnie możliwość zastosowania i wdrożenia poszczególnych rozwiązań.

W trakcie prowadzonych rozmów bada się potrzeby, poznaje oczekiwania, jakie posiada dany podmiot w związku z planowanymi działaniami.

Podczas spotkania omawiane są podstawowe kwestie:

 • czy dany podmiot nie jest spółką Skarbu Państwa;
 • czy klient był lub jest beneficjentem programów de minimis;
 • określa się średnie miesięczne zatrudnienie za ostatnie 12 miesięcy;
 • określana jest dokładna ilość osób niepełnosprawnych, które są zatrudniane przez Klienta (ich grupy inwalidzkie, rodzaje schorzeń, daty zatrudnienia);
 • wstępnie wraz z klientem ustala się stanowiska, na które przeprowadzona może być ewentualna rekrutacja, pozwalająca osiągnąć wskaźnik zatrudnienia powyżej 6%;
 • określana jest wysokość odpisów, jakie osiągane są z tytułu nabywania usług lub towarów od ZPCH (Zakład Pracy Chronionej);
 • określa się wysokości wpłat obowiązkowych przed przystąpieniem do projektu i po jego wprowadzeniu;
 • określa się sposób zatrudnienia osób niepełnosprawnych (stacjonarnie lub w formie pracy zdalnej);
 • rozważane są możliwości ewentualnych szkoleń, oraz  przystosowania stanowisk pracy lub stworzenia nowych;
 • omawiany jest system kontroli nad wykonywaniem zadań powierzonych w systemie pracy zdalnej;
 • przedstawiane są wartości dodane, jakie płyną ze współpracy z SOD – Janiszewski s.c. oraz naszymi partnerami.

Po ustaleniu wstępnych działań i zebraniu powyższych informacji, klient otrzymuje gotowy preliminarz działań z dokładnie określonymi terminami realizacji poszczególnych etapów z prośbą o ich akceptację lub naniesienie poprawek.

Główne z przewidywanych rezultatów:

 • zwiększenie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 7% ;
 • zawieszenie w 100% wpłat obowiązkowych;
 • uzyskanie dofinansowania do wszystkich osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Firmie (jedyne ograniczenia nakłada sama ustawa);
 • oszczędność finansowa w związku z wpłatami obowiązkowymi i uzyskanym dofinansowaniem do 60 %;
 • pozyskanie kosztów w miejsce wydatku, jak było to w przypadku wpłat obowiązkowych.

Moduł II – czytaj dalej


Partnerzy


Nasz Psycholog

mgr Karolina Rybińska
ZAPRASZAMY

Archiwa