WAKE UP Moduł II

Moduł II skierowany do Samorządów

Firma SOD –Janiszewski s.c. wraz z przedstawicielem danego Samorządu  podczas spotkań omawia możliwości wdrożenia projektu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jego w strukturach.

W pierwszych rozmowach duży nacisk zostanie położony na działania, które są ukierunkowane na efektywne wykorzystanie wsparcia z budżetu Państwa w postaci dofinansowań do płac osób niepełnosprawnych, likwidacji barier architektonicznych, i  w komunikacji oraz promocji zatrudnienia. Chcemy, wraz z Samorządami i na przykładach zaczerpniętych z wolnego rynku, zobrazować jak bez dużych nakładów finansowych wykorzystać ogromny potencjał intelektualny, jaki drzemie w osobach niepełnosprawnych, dzięki któremu można przyspieszyć rozwój lokalnego społeczeństwa.

 Moduł II, który ma dotyczyć samorządów, jest ściśle związany z Modułem I ale w odróżnieniu od niego, tu głównym celem jest wsparcie i pomoc we wprowadzeniu osób niepełnosprawnych w struktury samorządowe i efektywnym spożytkowaniu ich wiedzy. W główniej mierze chcemy skupić nasze działania na obszarach:

 • zdalnej (teleinformatycznej) obsługi petentów samorządów;
 • prowadzenia kampanii promocyjnych (mailing, korespondencja);
 • promocji wydarzeń, uroczystości, itp.;
 • ankietowania, badania nastrojów, sondaży;
 • obsługi petentów w zakresie zagadnień związanych z tematyką osób niepełnosprawnych;
 • promowania instytucji podległych danemu samorządowi.

Wymienione działy stanowią pola, na których osoby niepełnosprawne sprawdzą się doskonale. Dodatkowym projektem w ramach tego Modułu, który pragniemy z Państwem realizować, będzie projekt związany z promocją miejsc przyjaznych osobom niepełnosprawnym.

W odróżnieniu od dotychczasowych pomysłów tego typu, ten będzie realizowany przez Państwa pracowników, którzy na bieżąco będą informować o stanie faktycznym, a co za tym idzie, o możliwości podniesienia prestiżu regionu w tym zakresie.

Podczas spotkania omawiane są następujące kwestie:

 • czy dany Samorząd jest przystosowany dla pracowników niepełnosprawnych;
 • czy był lub jest beneficjentem programów de minimis;
 • określenie średniego miesięcznego zatrudnienia przez ostatnie 12 miesięcy;
 • określenie dokładnej ilości osób niepełnosprawnych, jaka jest zatrudniana przez Klienta;
 • wstępne ustalenie stanowiska, na które przeprowadzona będzie rekrutacja, która pozwoli na osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia powyżej 6%;
 • określa się wysokości wpłat obowiązkowych przed wdrożeniem projektu i po jego wprowadzeniu;
 • określenie sposobu zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 • rozważenie możliwości przystosowania stanowisk pracy lub samego budynku do potrzeb niepełnosprawnych pracowników;
 • omówienie systemu kontroli nad wykonywaniem zadań powierzonych w systemie telepracy.

Po ustaleniu wstępnych działań i zebraniu powyższych informacji, podmiot otrzymuje gotowy preliminarz działań z dokładnie określonymi terminami realizacji poszczególnych etapów.

Główne przewidywane rezultaty

 • Zwiększenie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia;
 • Zawieszenie wpłat obowiązkowych w samym samorządzie;
 • Uzyskanie dofinansowania do wszystkich osób niepełnosprawnych zatrudnionych (jedyne ograniczenia nakłada sama ustawa);
 • Oszczędność finansowa w związku z wpłatami obowiązkowymi i uzyskanym dofinansowaniem do 60 %;
 • Pozyskanie kosztów w miejsce wydatku, jak było to w przypadku wpłat obowiązkowych;
 • Rozpoczęcie kampanii promującej region jako przyjazny osobom niepełnosprawnym.

Partnerzy


Nasz Psycholog

mgr Karolina Rybińska
ZAPRASZAMY

Archiwa