Warunki otrzymania dofinansowania

Opublikowane przez Joanna Ćmiel w dniu

Może się wydawać, że przepisy związane z uzyskiwaniem dofinansowania na pracownika z niepełnosprawnością są skomplikowane i tylko specjalista jest w stanie to wszystko zrozumieć. Niekoniecznie! Przygotowałam dla Was krótki artykuł, wyjaśniający najważniejsze kwestie dotyczące warunków otrzymania dofinansowania, który z pewnością pomoże głębiej zrozumieć temat.

Warunki otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Pracodawca może uzyskać dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, jeśli spełni następujące warunki:

 • prowadzi zakład pracy chronionej LUB
 • zatrudnia (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mniej niż 25 pracowników, LUB
 • zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
ORAZ 

 • nie ma zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł,
 • na których, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Jakie przysługuje dofinansowanie z PFRON?

Właścicielowi firmy przysługuje comiesięczne dofinansowanie z PFRON na niepełnosprawnych pracowników posiadających odpowiednie orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, które przyznaje im jeden z trzech stopni niepełnosprawności.

 • 1800 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • 1125 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • 450 zł– w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Powyższe kwoty dofinansowania zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono:

 • chorobę psychiczną (02-P),
 • upośledzenie umysłowe (01-U),
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),
 • epilepsję (06-E) oraz
 • niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).

Stwierdzenie dotyczące schorzenia szczególnego musi wynikać z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego a dofinansowanie

Kwoty dofinansowania podane powyżej są kwotami maksymalnego dofinansowania, jakie pracodawca może otrzymać na pracownika zatrudnionego na pełen etat.

W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość dofinansowania jest proporcjonalna do wymiaru etatu pracy u danego pracodawcy.

Jeżeli wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego przekroczy pełny etat, maksymalne dofinansowanie nie przekroczy dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną na pełnym etacie. Dofinansowanie w pierwszej kolejności zostanie przyznane pracodawcy, który zatrudnił tego pracownika wcześniej.

Jeżeli została przyznana inna kwota niż ta, o którą się wnioskowało, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji można ponownie złożyć wniosek. Prezes PFRON wyda decyzję o wysokości dofinansowania.

PFRON przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy należną kwotę w terminie 25 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy:

 • posiadającemu zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem kwoty 100 zł,
 • zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 %,
 • do wynagrodzenia pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury;
 • jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych;
 • jeżeli wynagrodzenie zostało wypłacone po dniu złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania;
 • jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni;
 • jeżeli środki na wynagrodzenie pochodzą ze środków publicznych, chyba, że pracodawca sfinansował wynagrodzenie pracownika:

Mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłam Wam temat związany z dofinansowaniami, które można zyskać, jeśli zatrudni się osobę niepełnosprawną.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *