Bariery architektoniczne

Opublikowane przez Redakcja SOD w dniu

Z barierami architektonicznymi, czyli przeszkodami ograniczającymi dostęp do możliwości korzystania z miejsc, obiektów budowlanych, budynków, lokali, dróg, chodników itp. spotykamy się praktycznie na co dzień. Są to np. schody prowadzące do windy, krawężnik uniemożliwiający przejście przez ulicę, czy też wszelkie inne utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy. Aby budynki i przestrzenie z barierami architektonicznymi uczynić dostępnymi dla osób z niepełnosprawnością konieczne jest zbudowanie podjazdów, wind, poszerzenie otworów drzwiowych, montaż uchwytów i barierek, położenie posadzek antypoślizgowych i szereg innych prac remontowo-budowlanych.
Likwidacja barier architektonicznych polega na wykonywaniu czynności lub podejmowaniu inwestycji, które będą miały na celu udostępnianie przestrzeni architektonicznej osobom z niepełnosprawnością.
Na likwidację barier funkcjonalnych można starać się o dofinansowanie ze środków PFRON, jeśli likwidacja barier dokonywana jest w związku z indywidualnymi potrzebami niepełnosprawnych, a także jeśli ich realizacja umożliwi albo też w zdecydowanym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności czy też kontaktów z otoczeniem.
O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, mająca trudności w poruszaniu się oraz będąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której likwiduje się bariery albo posiadająca zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym mieszka na stałe.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych przysługuje osobom z niepełnosprawnością, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały odpowiednio dofinansowania ze środków Funduszu na ten cel, tj. jeżeli osoba z niepełnosprawnością w ciągu ostatnich trzech lat otrzymała dofinansowanie np. do likwidacji barier architektonicznych, to o kolejne dofinansowanie na ten cel może ubiegać się w następnym roku kalendarzowym, ale na inny zakres prac. Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na dokończenie prac na które osoba niepełnosprawna uzyskała dofinansowanie w danym roku, w latach następnych, tj. otrzymane dofinansowanie należy wykorzystać w danym roku kalendarzowym.

Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych nie przysługuje osobom z niepełnosprawnością, jeśli:
– w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku byli stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie osoby niepełnosprawnej
– mają zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dofinansowanie na likwidację barier funkcjonalnych następuje na wniosek osoby z niepełnosprawnością złożony na odpowiednim formularzu w dowolnym czasie (nie obejmuje ono kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie).

Wniosek należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wypełniony „Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w związku z jej indywidualnymi potrzebami” wraz z wymaganymi załącznikami.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku należy zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w celu podpisania umowy ze starostą, która określa zakres prac i przewidywany termin wykonania.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych może wynieść do 95% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Redakcja SOD-Janiszewski


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *