Czy pracodawca może żądać informacji dotyczącej rodzaju schorzenia, poświadczonej przez lekarza?

Opublikowane przez Redakcja SOD w dniu

Podczas przeglądania dyskusji na grupach tworzonych przez osoby z niepełnosprawnością natknęłam się na pytanie:  Czy pracodawca może żądać ode mnie informacji dotyczącej rodzaju schorzenia poświadczonej przez lekarza?

W tym krótkim wpisie, postaram się na nie odpowiedzieć.

To od pracownika zależy, czy chce powiedzieć o naszej chorobie czy też nie. Lekarz nie może udzielić informacji pracodawcy na temat stanu zdrowia, chyba, że pracownik wyrazi na to zgodę. Niezgoda ta nie może mieć negatywnego wpływu na zatrudnienie. Wyjątek od obowiązku zachowania tajemnicy o stanie zdrowia pracownika możliwy jest w przypadku, gdyby taka osoba chciałby skorzystać z uprawnień prawa pracy.

Zarówno obowiązki pracodawcy wobec zatrudnionych osób niepełnosprawnych, jak i szczególne uprawnienia tych pracowników wskazują na przypadki konieczności ujawnienia tajemnicy informacji o stanie zdrowia pracownika. W oparciu o art. 221 § 2 pkt. 1 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać od pracownika danych niezbędnych w celu skorzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień.

Pracodawca, zatrudniając osoby niepełnosprawne, może liczyć na różne ulgi w opłatach na PFRON. Natomiast pracownik z kolei może liczyć na dodatkowe przerwy w pracy, czy też krótszy wymiar czasu pracy. W takiej oto sytuacji, pracodawcy przysługuje prawo żądania informacji w przedmiocie orzeczenia niepełnosprawności wobec pracownika.

Na uwagę zasługuje ponadto obowiązek pracodawcy korzystającego ze wsparcia finansowego PFRON przekazywania do Funduszu informacji o wynagrodzeniu, zatrudnieniu i stopniu niepełnosprawności zatrudnionych osób niepełnosprawnych – zgodnie z art. 26c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1999 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z później zm.). Zgodnie z tym przepisem informacja przekazywana przez pracodawcę powinna uwzględniać osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję oraz pracowników niewidomych. Dodatkowo, niektóre schorzenia mogą nie być zaznaczone na orzeczeniu, a w związku z powyższym, wymagane może się okazać zaświadczenie lekarskie. Żądanie informacji w tym zakresie jest, więc w pełni dopuszczalne.