Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd”.

Opublikowane przez Redakcja SOD w dniu

Będąc osobą niepełnosprawną możesz skorzystać z różnych form pomocy finansowej. Jedną z nich jest program „Aktywy Samorząd”, który jest finansowany ze środków PFRON.

Program ten ma na celu, by osoby niepełnosprawne mogły być bardziej aktywne w społeczeństwie np. poprzez zlikwidowanie barier architektonicznych, mogły być bardziej aktywne zawodowo, m.in. na rynku pracy. Jednym słowem chodzi o to by niepełnosprawni mogli być aktywni i samodzielni w życiu społecznym.

Program „Aktywny Samorząd” składa się z dwóch modułów.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności),
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności),
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności),
 • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).
 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Moduł III – realizowany przez PFRON (szkolenie kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności) w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie 

Termin ten ustala samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Formularze wniosków są dostępne u Realizatora programu. Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

Zarząd PFRON w 2019 roku zwiększył maksymalną kwotę dofinansowania w dotychczasowych zadaniach:

 • zakup/montaż oprzyrządowania samochodu dla osoby z dysfunkcją narządu ruchu
  • z kwoty 8.000 zł do 10.000 zł,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B:
  • koszty kursu i egzaminów – z kwoty 1.600 zł do 2.100 zł,
  • pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy (w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy – koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – z kwoty 600 zł do 800 zł,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania:
  • dla osoby niewidomej – z kwoty 20.000 zł do 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie, z kwoty 12.000 zł do 15.000 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – z 8.000 zł do 9.000 zł,
 • pokrycie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera/wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – z 3.000 zł do 3.500 zł.

„Aktywny samorząd” wprowadził pewne zmiany w środowisku osób niepełnosprawnych.

Osoby z dysfunkcją słuchu otrzymają pomoc w:

 • uzyskaniu prawa jazdy,
 • zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.

Osoby z dysfunkcją narządu wzroku (z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) otrzymają wsparcie w:

 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.

Osoby z dysfunkcją narządu ruchu otrzymają wsparcie w:

 • zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • uzyskaniu prawa jazdy także innych kategorii niż „B”.

PAMIĘTAJMY!!!

Należy zwrócić uwagę, że każde dofinansowanie składa się w innym terminie, niektóre wnioski są przyjmowane już w marcu, a niektóre dopiero zaczną ruszać w kwietniu.

Wejdźcie na stronę PCPR odszukajcie swój rejon i tam się dowiecie z jakiego programu możecie korzystać i kiedy należy złożyć wniosek.

Można składać również wnioski elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia

 pisaliśmy o tym w naszym artykule

Kategorie: Aktualności

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *