Jak uzyskać dofinansowanie na pracownika niepełnosprawnego? Jakie dokumenty należy złożyć?

Opublikowane przez Redakcja SOD w dniu

Każdy pracodawca bądź firma, która zatrudnia pracowników niepełnosprawnych może ubiegać się o dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Jednak, by z tego skorzystać należy spełnić określone warunki. Jak to zrobić? O czym należy pamiętać? Poniżej postaram się pokrótce odpowiedzieć na te jak i inne pytania.

Uzyskiwanie dofinansowania po raz pierwszy

Na początek, pracodawca po wypłacie pensji pracownika, składa w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pierwszy wniosek Wn-D (1) o wypłatę dofinansowania do wypłaconej pensji. Przy pierwszym wnioskowaniu trzeba też dołączyć jednorazowo kilka dodatkowych dokumentów (2):

  • aktualny odpis z właściwego rejestru (CEIDG lub KRS), potwierdzający pełną nazwę firmy,
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
  • decyzję o nadaniu NIP.

Dokumenty te wymagane są celem weryfikacji danych.

Następnie składamy formularz INF-D-P (3), będący informacją o pensjach, stanie zatrudnienia, schorzeniach zatrudnianych pracowników (jeden wniosek na pracownika). Aktualne formularze Wn-D oraz INF-D-P można znaleźć na stronie PFRON-u (https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/formularze/).

Kolejne dokumenty to*:

Przy prowadzeniu działalności w sektorze rybołówstwa, produkcji rolnej, itp., składa się dodatkowo formularz INF-O-PR (4), a przy prowadzeniu firmy w pozostałych sektorach formularz INF-O-PP (4).  

 (5) oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej,

(6) sprawozdanie finansowe za okres trzech lat LUB oświadczenie o braku obowiązku sporządzania takich sprawozdań,

Oraz (7) pełnomocnictwo – jeśli inna osoba będzie zajmować się dokumentami w imieniu pracodawcy.

Pierwszy wniosek o dofinansowanie składa się w formie papierowej i przesyła pocztą lub składa osobiście w warszawskiej centrali Funduszu (adres: Al. Jana Pawła II 13, 00–828 Warszawa). Natomiast kolejne można już składać elektronicznie poprzez tzw. SODiR online dostępny poprzez stronę www.sod.pfron.org.pl. SODiR to skrót od pełnej nazwy: System Obsługi Dofinansowań i Refundacji.

PFRON nadaje każdej firmie login i pierwsze hasło. Po zalogowaniu można tam wypełniać formularze Wn-D i INF-D-P (oraz INF-O-PP lub INF-O-PR, oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy*) i wysyłać gotowe do akceptacji. Ułatwieniem jest nie tylko szybkość i brak kosztów wysyłki, ale także to, że formularzy nie trzeba za każdym razem wypełniać w całości od nowa, bo mają one już w pamięci dane firmy i pracowników, dla których ubiegamy się o dofinansowanie. Trzeba tylko każdorazowo wpisać wypłaconą kwotę pensji oraz wyliczyć w formularzu Wn-D tzw. efekt zachęty.

Po wysłaniu wniosku Fundusz wypłaca dofinansowanie w ciągu 25 dni kalendarzowych na podane konto firmy.

Aby skorzystać z dofinansowania należy również:

  1. zatrudniać osobę niepełnosprawną zgodnie z przepisami prawa pracy; Jest to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Jednak dofinansowanie nie będzie przysługiwało na osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (np. umowa o dzieło, umowa zlecenia). Także nie będzie przysługiwało na pracownika, który ma ustalone prawo do emerytury (a został zaliczony do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności).
  2. posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność pracownika od pierwszego dnia zatrudnienia; Za osobę niepełnosprawną rozumie się osobę, u której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.
  3. wykazać efekt zachęty; Efekt zachęty wykazuje się na każdego pracownika zatrudnionego jako osobę niepełnosprawną. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby niepełnosprawnej jest pokazanie ważnego orzeczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy o pracę. Efekt zachęty ustalany jest na podstawie umowy i trwa do jej zakończenia (więcej tutaj).

Jeżeli pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczające ogółem kwotę 100 złotych, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania zaległości przez pracodawcę. W przypadku nieuregulowania przez pracodawcę zaległości wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który pracodawcy przysługuje miesięczne dofinansowanie, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania za okres wskazany w decyzji o wstrzymaniu dofinansowania.

*Pracodawcy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, nie dołączają dokumentów nr 4, 5, 6.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *