Ulga rehabilitacyjna, co można odliczyć w PIT?

Opublikowane przez Redakcja SOD w dniu

Czas goni nas, jeśli jeszcze nie rozliczyłeś/rozliczyłaś podatku, a chcesz to zrobić to masz jeszcze czas do końca kwietnia. Oczywiście jeśli nie chcesz to nie musisz, bo może to za Ciebie zrobić Urząd Skarbowy. O tym pisaliśmy w jednym z artykułów 

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną i poniesione przez Ciebie wydatki na rehabilitację albo wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uprawniają Cię do ulgi — to można uwzględnić ją przy obliczaniu podatku.

Pamiętaj!

Możesz skorzystać z ulgi na niepełnosprawną osobę, jeżeli dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 982 i 1650, z 2014 r. poz. 1175 i 1682, z 2017 r. poz. 1543 oraz z 2018 r. poz. 933), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Do dochodów nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci oraz zasiłku pielęgnacyjnego. W 2018 r. kwota tego dochodu wynosi 12357,60 zł.

Osoba niepełnosprawna, to osoba, która posiada:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni (znaczny, umiarkowany, lekki);
 • rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, szkoleniową, socjalną;
 • orzeczenie o niepełnosprawności, dla osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Wydatki na cele rehabilitacyjne

Odliczyć można tylko te wydatki, które zostały poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę.

Wydatki te muszą być wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Wydatki uprawniające do odliczeń dzielą się na:

 • wydatki nielimitowane – odliczeniu podlega cała wydatkowana kwota
 • wydatki limitowane – kwotę przysługującego odliczenia oblicza się z uwzględnieniem „górnego” lub „dolnego” limitu kwotowego

Do wydatków limitowanych należą:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – odliczenie przysługuje w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł;
 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej – odliczyć można kwotę nieprzekraczającą w roku podatkowym 2.280 zł;
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – odliczeniu z tego tytułu podlega kwota w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
 • zakup leków – w odniesieniu do tych wydatków odliczyć można kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.

Do nielimitowanych wydatków należą:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 • opłacenie tłumacza języka migowego;
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
 1. osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
 2. osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a;
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
 1. na turnusie rehabilitacyjnym,
 2. w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 3. na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Pamiętajmy!

Powyższe wydatki podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane lub dofinansowane w całości np. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Natomiast jeśli wydatki były częściowo sfinansowane/dofinansowane, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a kwotą sfinansowaną/dofinansowaną.

Kategorie: Aktualności

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *