Zerowy PIT – ulga bez PIT dla młodych do 26 roku życia

Opublikowane przez Redakcja SOD w dniu

Od 1 sierpnia 2019 r., na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 r. ż. 

Ulga obejmie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. r. ż., do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. W roku 2019 (rozliczenie do kwietnia 2020 r.) limit ten jest niższy i wynosi 35 636,67 zł.

Nie wszystkie wynagrodzenia i przychody objęte są zwolnieniem, a kwota wolna – zależy od wynagrodzenia brutto. Ile wynosi ulga dla młodych w PIT oraz jak z niej korzystać?

Umowy o prace i zlecenie realizowane do 1 sierpnia 2019 z wypłatami po 1 sierpnia, a ulga dla młodych.

Nowe zasady mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r. Dochód uzyskany od danego dnia to nie tylko taki, który został wypracowany i wypłacony po 1 sierpnia, ale również taki, który wynika z czynności realizowanych przed 1 sierpnia, gdzie wypłata wynagrodzenia za takie czynności staje się wymagalna po 31 lipca. W efekcie umowy o prace, zlecenie itp. zawarte przed 1 sierpnia, z których przychód (dochód) uzyskany będzie dopiero po 31 lipca, objęte są ulgą.

Dochód uzyskany to wyłącznie taki, który został otrzymany lub postawiony do dyspozycji pracownika lub zleceniobiorcy. Dochodem uzyskanym nie jest jeszcze samo roszczenie o wypłatę wynagrodzenia, bo takiego roszczenia nie trzeba traktować w ogóle jako przychód z tych umów. Ma to fundamentalne znaczenie przy wypłatach za czerwiec/lipiec 2019 r. lub za umowy realizowane wcześniej z odroczonym terminem płatności lub takie, co do których płatnik (pracodawca, zleceniodawca) będzie pozostawał w zwłoce. Akceptowalnym jest również aneksowanie umów w ten sposób, by pierwotny termin wypłat lipcowych przesunąć na sierpień – pozwoli to uniknąć podatku za dłuższy okres.
Aby całość zwolnienia do takich wypłat zrealizowana była już w trakcie roku warto nie zapomnieć, by już 1 sierpnia – przed wypłatą wynagrodzenia – podatnik złożył oświadczenie o niepobieranie zaliczki na podatek. Wówczas również wynagrodzenia za okres przed 1 sierpnia będą już w trakcie roku wypłacane z pominięciem podatku dochodowego.

Wniosek o ulgę bez PIT dla młodych.
Osoba do 26 r. ż. może złożyć do płatnika (pracodawcy) wniosek o to, aby:
• Od 1 sierpnia nie pobierał zaliczek na podatek. W przeciwnym razie zaliczki te będą pobierane, a zwrot tych pobranych kwot nastąpi na rzecz zatrudnionego przy jego rozliczeniu rocznym. W przypadku otrzymania oświadczenia, płatnik nie pobiera zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, do końca miesiąca, w którym przychody uzyskane od tego płatnika od dnia 1 sierpnia 2019 r. podlegały zwolnieniu ; w efekcie płatnik musi wówczas kontrolować limit 35 636,67 zł, powyżej tego limitu – zaliczkę musi pobierać.
• Od 1 stycznia 2020 r. dochodzi do sytuacji odwrotnej – zaliczki nie są pobierane automatycznie (czyli bez żadnego wniosku) do kwoty 85.528 zł, natomiast podatnik może złożyć wniosek o to, by były one pobierane przez płatnika już wcześniej; płatnik pobiera wówczas zaliczki bez stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego; płatnik powinien kontrolować limit zwolnienia – jeśli wypłacane kwoty przychodu przekroczą 85.528 zł u tego pracodawcy, wówczas powinien on zacząć pobierać zaliczki na podatek.

Korzystam z ulgi bez PIT dla młodych, a PIT roczny.
Jeśli podatnik będzie uzyskiwał wyłącznie przychody objęte ulgą dla młodych, to deklaracji rocznej składać nie musi.
Podatnik musi jednak skontrolować, czy przekroczony został limit ulgi dla młodych. Jeśli go przekroczył – deklarację PIT roczną należy złożyć. W deklaracji tej wykazuje się wówczas kwoty nadwyżki ponad limit 85,528 zł. Natomiast w rozliczeniu za 2019 r. – w deklaracji rocznej składanej w 2020 r.) należy wykazać:
• Kwoty wynagrodzeń za okres styczeń – lipiec- na zasadach takich jak do tej pory, czyli standardowo rozliczyć swój PIT i dodać do nich
• Kwoty wynagrodzeń za okres sierpień – grudzień – wyłącznie ponad wartość limitu przychodu 35 636,67 zł uzyskanego w tym właśnie okresie.
Jeśli płatnik (pracodawca) pobierał w 2019 lub 2020 r. od wynagrodzenia jakiekolwiek kwoty zaliczek, to deklarację roczną należy złożyć wykazując te kwoty – jest to bowiem podstawa do otrzymania nadpłaty tego podatku.
Natomiast płatnik wypełniając PIT-4R, PIT-11 – będzie musiał wskazywać całość wypłacanych wynagrodzeń – zarówno tych opodatkowanych, jak i zwolnionych z PIT w związku z zastosowaniem ulgi dla osób do 26 r. ż.

Źródło www.e-pity.pl

Redakcja SOD-Janiszewski


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *