Przejdź do treści

Karta „N+” dla osób z niepełnosprawnością

Jakiś czas temu, pisaliśmy o karcie parkingowej dla osób z niepełnosprawnością, dzięki której można parkować na kopertach w całym kraju.

Natomiast dziś, chcę napisać o Karcie N+, dzięki której osoby z niepełnosprawnością, będą mogły parkować za darmo w Warszawie, jak to wygląda przeczytajcie 😊

Mieszkańcy Warszawy, posiadający karty parkingowe, mogą ubiegać się o Kartę N+, która umożliwia bezpłatne parkowanie na wszystkich miejscach w strefie płatnego parkowania, nie tylko na kopertach. Taką kartę mogą otrzymać kierowcy, których niepełnosprawność powoduje istotne trudności w samodzielnym poruszaniu się, oraz rodzice lub opiekunowie dzieci i osób z niepełnosprawnością.

Aby otrzymać Kartę N+ należy wziąć ze sobą odpowiednie dokumenty i załączniki:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość składającego wniosek;
 • prawo jazdy wnioskodawcy;
 • dowód rejestracyjny pojazdu, na który ma być wystawiona „Karta N+”;
 • w przypadku osób niebędących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu samochodowego należy przedstawić odpłatną umowę cywilno-prawną lub umowę użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego dotyczące pojazdu, na który ma być wydana „Karta N+”, umowy muszą być zawarte przez wnioskodawcę występującego o wydanie karty N+.
 • ważna karta parkingowa wydana przez uprawniony organ (wydana po 30 czerwca 2014 r.);
 • jeden z poniższych dokumentów potwierdzających niepełnosprawność:

a) w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności:

 • orzeczenie Komisji Lekarskiej o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, lub
 • orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stwierdzeniem niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) w przypadku innego niż znaczny stopień niepełnosprawności, która powoduje istotne trudności w samodzielnym poruszaniu się:

 • orzeczenie Komisji Lekarskiej o zaliczeniu do II lub III grupy inwalidzkiej,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,
 • orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS o stopniu niezdolności do pracy, a także zaświadczenie lekarskie wydane przez właściwego lekarza specjalistę stwierdzające występowanie istotnych trudności w samodzielnym poruszaniu się – jeżeli treść orzeczenia, o którym mowa w lit. b, nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, czy orzeczona niepełnosprawność powoduje istotne trudności w samodzielnym poruszaniu się, oraz inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku.

Karta N+ wydawana jest bezpłatnie!!!

Z tymi dokumentami należy udać się do:

Zarządu Dróg Miejskich

ul. Chmielna 120, pok. 10

tel. 22 55 89 283

Czynne: pon.-pt. 8:00-14.30

Odbiór karty następuje w ciągu 30 dni od dnia przedstawienia kompletu dokumentów, a w sprawach szczególnie skomplikowanych wydanie karty może mieć miejsce nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia przedstawienia kompletu dokumentów. W niektórych sytuacjach kartę można otrzymać „od ręki” 😊

Kartę N+ wydaje się na okres nieprzekraczający trzech lat.

Joanna Ćmiel