Moduł I – firmy prywatne

Krok I: Badanie potrzeb i oczekiwań:

Podczas spotkania omawiane są podstawowe kwestie:

  • czy dany podmiot nie jest spółką Skarbu Państwa;
  • czy klient był lub jest beneficjentem programów de minimis;
  • określa się średnie miesięczne zatrudnienie za ostatnie 12 miesięcy;
  • określana jest dokładna ilość osób niepełnosprawnych, które są zatrudniane przez klienta (ich grupy inwalidzkie, rodzaje schorzeń, daty zatrudnienia);
  • wstępnie wraz z klientem ustala się stanowiska, na które przeprowadzona może być ewentualna rekrutacja, pozwalająca osiągnąć wskaźnik zatrudnienia powyżej 6%;
  • określana jest wysokość odpisów, jakie osiągane są z tytułu nabywania usług lub towarów od ZPCH (Zakład Pracy Chronionej);
  • określa się wysokości wpłat obowiązkowych przed przystąpieniem do projektu i po jego wprowadzeniu;
  • określa się sposób zatrudnienia osób niepełnosprawnych (stacjonarnie lub w formie pracy zdalnej);
  • rozważane są możliwości ewentualnych szkoleń oraz przystosowania stanowisk pracy lub stworzenia nowych;
  • omawiany jest system kontroli nad wykonywaniem zadań powierzonych w systemie pracy zdalnej;
  • przedstawiane są wartości dodane, jakie płyną ze współpracy z SOD – Janiszewski oraz naszymi partnerami.

Krok II: Przygotowanie dla klienta projektu rozwiązania z proponowanymi terminami realizacji

Krok III: Podpisanie umowy

Krok IV: Realizacja planu

Główne z przewidywanych rezultatów:

  • zwiększenie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6%;
  • zawieszenie w 100% wpłat obowiązkowych;
  • uzyskanie dofinansowania do wszystkich osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Firmie (jedyne ograniczenia nakłada sama ustawa);
  • oszczędność finansowa w związku z wpłatami obowiązkowymi i uzyskanym dofinansowaniem do 60%;
  • pozyskanie kosztów w miejsce obecnych wydatków.

Moduł II – samorządy

Krok I: Badanie możliwości efektywnego wykorzystania wsparcia z budżetu Państwa w postaci dofinansowań do płac osób niepełnosprawnych, likwidacji barier architektonicznych, i w komunikacji oraz promocji zatrudnienia.

Chcemy, wraz z Samorządami i na przykładach zaczerpniętych z wolnego rynku, zobrazować jak bez dużych nakładów finansowych wykorzystać ogromny potencjał intelektualny, jaki drzemie w osobach niepełnosprawnych, dzięki któremu można przyspieszyć rozwój lokalnego społeczeństwa.

głównym celem jest wsparcie i pomoc we wprowadzeniu osób niepełnosprawnych w struktury samorządowe i efektywnym spożytkowaniu ich wiedzy. W główniej mierze chcemy skupić nasze działania na obszarach:

  • zdalnej (teleinformatycznej) obsługi petentów samorządów;
  • prowadzenia kampanii promocyjnych (mailing, korespondencja);
  • promocji wydarzeń, uroczystości, itp.;
  • ankietowania, badania nastrojów, sondaży;
  • obsługi petentów w zakresie zagadnień związanych z tematyką osób niepełnosprawnych;
  • promowania instytucji podległych danemu samorządowi.

Wymienione działy stanowią pola, na których osoby niepełnosprawne sprawdzą się doskonale. Dodatkowym projektem w ramach tego Modułu, który pragniemy z Państwem realizować, będzie projekt związany z promocją miejsc przyjaznych osobom niepełnosprawnym.

W odróżnieniu od dotychczasowych pomysłów tego typu, ten będzie realizowany przez Państwa pracowników, którzy na bieżąco będą informować o stanie faktycznym, a co za tym idzie, o możliwości podniesienia prestiżu regionu w tym zakresie.

Podczas spotkania omawiane są następujące kwestie:

  • czy dany Samorząd jest przystosowany dla pracowników niepełnosprawnych;
  • czy był lub jest beneficjentem programów de minimis;
  • określenie średniego miesięcznego zatrudnienia przez ostatnie 12 miesięcy;
  • określenie dokładnej ilości osób niepełnosprawnych, jaka jest zatrudniana przez Klienta;
  • wstępne ustalenie stanowiska, na które przeprowadzona będzie rekrutacja, która pozwoli na osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia powyżej 6%;
  • określa się wysokości wpłat obowiązkowych przed wdrożeniem projektu i po jego wprowadzeniu;
  • określenie sposobu zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
  • rozważenie możliwości przystosowania stanowisk pracy lub samego budynku do potrzeb niepełnosprawnych pracowników;
  • omówienie systemu kontroli nad wykonywaniem zadań powierzonych w systemie telepracy.

Krok II: Przygotowanie dla klienta projektu rozwiązania z proponowanymi terminami realizacji

Krok III: Podpisanie umowy

Krok IV: Realizacja planu

Kliknij i umów się na spotkanie, by dowiedzieć się, jaki plan będzie najlepszy dla Twojej firmy.