Przejdź do treści

Moduł I – firmy prywatne

Krok I: Badanie potrzeb i oczekiwań:

Podczas spotkania omawiane są podstawowe kwestie:

 • czy dany podmiot nie jest spółką Skarbu Państwa;
 • czy klient był lub jest beneficjentem programów de minimis;
 • określa się średnie miesięczne zatrudnienie za ostatnie 12 miesięcy;
 • określana jest dokładna ilość osób z niepełnosprawnością, które są zatrudniane u klienta
  (ich grupy inwalidzkie, rodzaje schorzeń, daty zatrudnienia);
 • wstępnie wraz z klientem ustala się stanowiska, na które przeprowadzona może być ewentualna rekrutacja, pozwalająca osiągnąć wskaźnik zatrudnienia powyżej 6%;
 • określana jest wysokość odpisów, jakie osiągane są z tytułu nabywania usług lub towarów
  od ZPCH (Zakład Pracy Chronionej);
 • określa się wysokości wpłat obowiązkowych przed przystąpieniem do projektu i po jego wprowadzeniu;
 • określa się sposób zatrudnienia osób z niepełnosprawnością (stacjonarnie lub w formie pracy zdalnej);
 • rozważane są możliwości ewentualnych szkoleń oraz przystosowania stanowisk pracy
  lub stworzenia nowych;
 • omawiany jest system kontroli nad wykonywaniem zadań powierzonych w systemie pracy zdalnej;
 • przedstawiane są wartości dodane, jakie płyną ze współpracy z SOD – Janiszewski oraz Naszymi Partnerami.

 

Krok II: Przygotowanie dla klienta projektu rozwiązania z proponowanymi terminami realizacji

Krok III: Podpisanie umowy

Krok IV: Realizacja planu

Główne z przewidywanych rezultatów:

 • zwiększenie stanu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością powyżej 6%;
 • całkowite zawieszenie lub zmniejszenie wysokości wpłat obowiązkowych;
 • uzyskanie dofinansowania do wszystkich osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Firmie
  (jedyne ograniczenia nakłada sama ustawa);
 • oszczędność finansową do 60% w związku z wpłatami obowiązkowymi na rzecz PFRON
  i pozyskaniem dofinansowania;
 • pozyskanie kosztów w miejsce obecnych wydatków.

Moduł II – samorządy

Krok I: Badanie możliwości efektywnego wykorzystania wsparcia z budżetu Państwa w postaci:

– dofinansowań do całkowitych kosztów płac osób z niepełnosprawnością;
– likwidacji barier architektonicznych;
– komunikacja oraz promocja zatrudnienia.

Chcemy wraz z Samorządami i na przykładach zaczerpniętych z wolnego rynku zobrazować jak bez dużych nakładów finansowych wykorzystać ogromny potencjał intelektualny jaki drzemie w osobach
z niepełnosprawnością, dzięki któremu można przyspieszyć rozwój lokalnego społeczeństwa.

Głównym celem jest wsparcie i pomoc w wprowadzeniu osób z niepełnosprawnościami w struktury samorządowe i efektywnym spożytkowaniu ich wiedzy.
W główniej mierze chcemy skupić nasze działania na obszarach:

 • zdalnej (teleinformatycznej) obsługi petentów samorządów;
 • prowadzenia kampanii promocyjnych (mailing, korespondencja);
 • promocji wydarzeń, uroczystości, itp.;
 • ankietowania, badania nastrojów, sondaży;
 • obsługi petentów w zakresie zagadnień związanych z tematyką osób z niepełnosprawnością;
 • promowania instytucji podległych danemu samorządowi.

Wymienione działy stanowią pola, na których osoby z niepełnosprawnością sprawdzą się doskonale. Dodatkowym projektem w ramach tego Modułu, który pragniemy z Państwem realizować będzie projekt związany z promocją miejsc przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami.

W odróżnieniu od dotychczasowych pomysłów tego typu, ten będzie realizowany przez Państwa pracowników, którzy na bieżąco będą informować o stanie faktycznym, a co za tym idzie o możliwości podniesienia prestiżu regionu w tym zakresie.

Podczas spotkania omawiane są następujące kwestie:

 • czy dany Samorząd jest przystosowany dla pracowników z niepełnosprawnością;
 • czy był lub jest beneficjentem programów de minimis;
 • określenie średniego miesięcznego zatrudnienia przez ostatnie 12 miesięcy;
 • określenie dokładnej ilości osób z niepełnosprawnością jaka jest zatrudniana u Klienta w przeliczeniu
  na etat;
 • wstępne ustalenie stanowiska, na które przeprowadzona będzie rekrutacja, która pozwoli na osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia powyżej 6%;
 • określa się wysokości wpłat obowiązkowych przed wdrożeniem projektu i po jego wprowadzeniu;
 • określenie sposobu zatrudnienia osób z  niepełnosprawnościami;
 • rozważenie możliwości przystosowania stanowisk pracy lub samego budynku do potrzeb niepełnosprawnych pracowników;
 • omówienie systemu kontroli nad wykonywaniem zadań powierzonych w systemie telepracy.

 

Krok II: Przygotowanie dla klienta projektu rozwiązania z proponowanymi terminami realizacji

Krok III: Podpisanie umowy

Krok IV: Realizacja planu

Kliknij i umów się na spotkanie, by dowiedzieć się, jaki plan będzie najlepszy dla Twojej firmy.