Przejdź do treści

Nowa wpłata obowiązkowa

Wyliczając zobowiązanie „wpłat obowiązkowych” na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należy zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270).

Na kolejne trzy miesiące (grudzień 2019 , styczeń i luty 2020) będziemy posługiwać się kwotą: 4.931,59 zł (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 1072)

W związku z tym, aktualna kwota wpłaty obowiązkowej wynosi:

4.931,59 zł x 40,65% = 2 004,69 zł.

error: Content is protected !!
Skip to content