Przejdź do treści

Nowe Programy PFRON szansą na zatrudnienie ON

W dniu 16.XII.2016 roku, PFRON zatwierdził i wprowadził trzy nowe programy mające na celu zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością. Realizacja programów będzie trwała do 31 XII 2020 roku.

„Praca – Integracja” to program, którego założeniem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy poprzez:

 • wypracowanie i wzmocnienie kwalifikacji zawodowych;

 • nabycie umiejętności pracowniczych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia;

 • zmniejszenie barier związanych z mobilnością osób niepełnosprawnych;

 • podjęcie i utrzymanie zatrudnienia;

 • ukształtowanie pozytywnego wizerunku pracowników z niepełnosprawnością.

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Uczestnikami programu mogą być:

 • przedsiębiorstwa, które spełnią odpowiednie warunki, czyli zgłoszą do PFRON-u gotowość zatrudnienia adresatów programu w ramach oferty obejmującej co najmniej 25 etatów (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) na okres zatrudnienia nie krótszy niż 18 miesięcy;

 • organizacje pozarządowe realizujące zadanie publiczne zlecone przez PFRON.

Obszary wsparcia dotyczą:

 • rozpoznawania potrzeb wynikających z niepełnosprawności, gotowości i przydatności zawodowej na stanowisku pracy;

 • organizowania indywidualnych i grupowych kursów;

 • zniwelowania barier funkcjonalnych i technologicznych u potencjalnego pracodawcy m.in. dofinansowanie zakupu sprzętów, urządzeń, usług, które są niezbędne do podjęcia i wykonywania pracy;

 • wsparcie doraźne/tymczasowe w postaci:

  • asystenta/trenera pracy w okresie do 6 pierwszych miesięcy zatrudnienia;

  • dofinansowania kosztów dojazdu do i z pracy w okresie do 6 pierwszych miesięcy zatrudnienia;

  • dodatku motywacyjnego.

Ostatni obszar dotyczy budowania pozytywnego wizerunku pracowników z niepełnosprawnością w miejscu pracy.

Maksymalny koszt wsparcia ze środków PFRON działań na rzecz aktywności zawodowej adresata programu wynosi w przypadku adresata programu, który podejmie zatrudnienie – 17.000 zł.

Koszty te nie mogą przekroczyć podanej sumy w przypadku:

 • dojazdu adresata programu do i z pracy w okresie pierwszych 6 miesięcy zatrudnienia – kwoty 200 zł miesięcznie;

 • dodatku motywacyjnego dla adresata programu na pokrycie w okresie pierwszych 6 miesięcy zatrudnienia innych kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia – kwoty 400 zł miesięcznie;

 • adresata programu, który nie podejmie zatrudnienia – 3.000 zł.

Dofinansowanie ze środków PFRON dotyczy jednego, zatrudnionego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, adresata programu i odnosi się do całego okresu udziału w programie.

W sytuacji, gdy adresat programu zatrudniony zostanie w niepełnym wymiarze czasu pracy, łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

„Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Adresatami programu są:

 • organy i instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej i prowadzące działania o zasięgu ogólnopolskim na rzecz ogółu obywateli, które nie są przedsiębiorstwami państwowymi i spółkami Skarbu Państwa, zwane dalej „instytucjami publicznymi”;

 • samorząd gminny, powiatowy i województwa, zwane dalej „jednostkami samorządu terytorialnego”;

 • państwowe oraz samorządowe kultury, zwane dalej „instytucjami kultury”.

Wnioskodawcami w ramach programu tj. podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej są:

 • jednostki organizacyjne instytucji publicznych;

 • jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gminy, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie lub wojewódzkie);

 • instytucje kultury.

Beneficjentami ostatecznymi są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pozostające bez zatrudnienia. Okres zatrudnienia musi wynosić co najmniej 12 miesięcy. Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, ZUS, i US oraz innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego.

Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest w formie dofinansowania kosztów:

 • wyposażenia nowych stanowisk pracy;

 • adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;

 • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;

 • zakupu i autoryzacji oprogramowania oraz urządzeń technologii;

 • szkoleń osób niepełnosprawnych jak i pracowników wnioskodawcy;

 • organizacji przez pracodawców dowozu osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do zakładu pracy i powrotu;

 • dodatku motywacyjnego.

Łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć kwoty 18.000 zł na jednego zatrudnionego, na pełny wymiar czasu pracy.

W sytuacji, gdy beneficjent ostateczny zatrudniony zostanie w niepełnym wymiarze czasu pracy, łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów dodatku motywacyjnego nie może przekroczyć kwoty 400 zł miesięcznie dla każdego beneficjenta ostatecznego objętego tą formą pomocy. Dodatek może być dofinansowany przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i musi być wypłacony w okresie zatrudnienia beneficjenta ostatecznego.

Wnioskodawca może wystąpić o dofinansowanie dodatku, o ile beneficjent ostateczny ponosi dodatkowe koszty aktywizacji zawodowej, takie jak koszty związane z zatrudnieniem tłumacza języka migowego lub asystenta, zakwaterowaniem, czy opieką nad osobą zależną. W sytuacji, gdy beneficjent ostateczny ponosi dodatkowe koszty związane z dojazdem do i z zakładu pracy, wysokość dodatku motywacyjnego może zostać podwyższona o maksymalnie 200 zł (do 600 zł miesięcznie pod warunkiem, że pracodawca nie zapewnił dowozu beneficjentów ostatecznych do i z zakładu pracy).

Dofinansowanie kosztów szkoleń może obejmować następujące nakłady pieniężne poniesione przez wnioskodawcę:

 • usługi szkoleniowej;

 • usługi tłumacza migowego, tłumacza przewodnika, lektora dla osób niewidomych;

 • zakwaterowania i wyżywienia;

 • materiałów szkoleniowych.

W przypadku otrzymania pomocy finansowej w ramach programu wnioskodawca zobowiązany jest do:

 • wyposażenia nowych stanowisk pracy, które dotyczą w szczególności: powierzchni, oświetlenia, temperatury pomieszczenia, wilgotności powietrza, dopuszczalnych norm stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, hałasu, zapewnienia na nowych stanowiskach pracy właściwych warunków sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiednich dostosowań, niezbędnych w związku z rodzajem niepełnosprawności beneficjenta ostatecznego;

 • zatrudniania na nowych stanowiskach pracy beneficjenta ostatecznego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Okres nie wykonywania pracy przez beneficjenta ostatecznego zatrudnionego na nowym stanowisku pracy wydłuża czas trwania zobowiązania o okres równy okresowi nie wykonywania pracy.

Udzielone urlopy bezpłatne wychowawcze, macierzyńskie i długotrwałe zwolnienia lekarskie (powyżej 33 dni), wydłużają czas trwania zobowiązania o okres równy okresowi urlopu lub długotrwałego zwolnienia lekarskiego, jeśli wnioskodawca nie zatrudni na tym stanowisku – na czas określony – innej osoby niepełnosprawnej.

Jeżeli okres zatrudnienia beneficjenta ostatecznego będzie krótszy niż 12 miesięcy, wnioskodawca zobowiązany jest zwrócić do PFRON środki finansowe, które otrzymał tytułem dofinansowania kosztów wysokości równej 1/12 ich części za każdy miesiąc kalendarzowy brakujący do 12 miesięcy.

Wnioskodawca nie zwraca środków w sytuacji jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia powstania wakatu inną osobę niepełnosprawną posiadającą odpowiednie kwalifikacje, przy czym wynikająca z tego tytułu przerwa w zatrudnieniu wydłuża czas trwania zobowiązania o okres równy przerwie w zatrudnieniu.

„Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”

Jest to program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele programu:

 • wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami osiągany poprzez zintensyfikowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, którym wsparcie uzyskane w programie umożliwi realizacje projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami, dofinansowanych ze środków europejskich (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach RPO (Regionalnych Programów Operacyjnych).

Cele operacyjne:

 • wspieranie pełnego i skutecznego udziału osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie obywatelskim;

 • wyrównywanie szans współuczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim osób z niepełnosprawnościami zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu braku adekwatnych do potrzeb form wsparcia, w tym w szczególności usług wspierających świadczonych w miejscu pracy, miejscu zamieszkania, placówkach rehabilitacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczych;

 • deinstytucjonalizacja (proces przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności) usług wspierających rehabilitację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami;

 • współpraca PFRON z Zarządami Województw w zakresie stałego polepszania warunków życia oraz zapewnienia odpowiednich usług wspierających dla osób z niepełnosprawnościami.

Formy pomocy i zakres współpracy:

I.Dofinansowane ze środków PFRON w ramach programu projekty powinny dotyczyć przede wszystkim:

 • zapewnienia dostępności świadczonych dla ogółu ludności w społeczności lokalnej usług i urządzeń, tak by były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami na zasadzie równości z innymi osobami oraz odpowiadały ich potrzebom;

 • tworzenia dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami zindywidualizowanych i efektywnych form wsparcia, w tym pomocy osobistej (usługi asystenckie, czyli usługi świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub na rzecz rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób i rodzin w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego), wszechstronnej rehabilitacji, zatrudnienia wspomaganego, edukacji i usług społecznych (w tym tymczasową opiekę dającą wytchnienie stałym opiekunom), w taki sposób, aby usługi:

  • były oparte na multidyscyplinarnej ocenie indywidualnych potrzeb i potencjału osób z niepełnosprawnościami;

  • były tworzone z uwzględnieniem opinii i uwag beneficjentów wsparcia;

  • wspierały udział i integrację w społeczeństwie oraz włączenie we wszystkie aspekty życia społeczeństwa, i były dobrowolne i dostępne dla osób z niepełnosprawnościami możliwie blisko społeczności, w których żyją w tym na obszarach wiejskich;

  • ułatwiały mobilność osób z niepełnosprawnościami w sposób i w czasie przez nie wybranym;

  • obejmowały pomoc z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami.

Z zastrzeżeniem zgodności celów i działań z:

 • SZOOP RPO (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnych Programów Operacyjnych) poszczególnych województw, które przystąpią do realizacji programu;

 • regulaminami konkursów ogłaszanych przez Zarządy Wojewódzkie, które przystąpią do realizacji programu;

 • wytycznymi horyzontalnymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w szczególności dotyczącymi realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego ubóstwa, rynku pracy oraz edukacji.

II.Zalecenia dotyczące zakresu kierunku zadań priorytetowych realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach programu określane będą przez Zarząd Województwa we współpracy z PFRON. Potencjalni adresaci konkursu oraz obszary wsparcia, będące jego przedmiotem, konsultowane będą każdorazowo z PFRON.

Zasięg i okres realizacji programu

Program realizowany jest od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PFRON. Termin zakończenia określi również Rada Nadzorcza. Program realizowany jest na terenie województw wdrażających Regionalne Programy Operacyjne, które podejmą decyzję o przystąpieniu do programu.

Adresaci programu

Adresatami programu są organizacje pozarządowe, których projekty zostaną zakwalifikowane przez Zarządy Województw do realizacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), spełniające kryterium dostępu do finansowania wkładu własnego ze środków PFRON. Szczegółowe warunki z oraz wzory dokumentów zawarte są w Procedurach Realizacji Programu.

Beneficjentami wsparcia są osoby niepełnosprawne.

Realizatorzy programu i ich zadania

Podmiotami odpowiedzialnymi za koordynację i wdrażanie działań związanych z realizacją wzoru porozumienia programu są:

 • rada nadzorcza, zarząd, biuro i oddziały PFRON;

 • zarządy województw.

Do zadań rady nadzorczej PFRON należy:

 • zatwierdzenie programu;

 • podejmowanie decyzji w sprawie zmian w programie, po wcześniejszych konsultacjach z Zarządami Województw;

 • podejmowanie decyzji w zakresie zasięgu i okresu realizacji programu.

Do zadań zarządu PFRON należy:

 • wnoszenie do rady nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu po wcześniejszych konsultacjach z zarządami województw;

 • zatwierdzenie procedur realizacji programu oraz dokumentów stanowiących załączniki do procedur:

  • wzoru porozumienia zawieranego z Zarządem Województwa, określającego szczegółowy zakres współpracy ze wskazaniem praw i obowiązków stron w ramach programu, wskazujących sposób przepływu środków finansowych pomiędzy PFRON a województwem;

  • wzoru umów realizacyjnych podpisywanych przez PFRON z zarządem województwa w zakresie realizacji programu oraz środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu;

  • szczegółowych kryteriów dostępu dla wnioskodawców;

  • szczegółowych wymagań w zakresie przeznaczenia środków PFRON na konkretne formy pomocy.

 • dokonywanie corocznie podziału środków finansowych przewidzianych w planie finansowym PFRON na realizację programu;

 • podejmowanie decyzji o terminach realizacji programu w poszczególnych latach;

 • dokonanie oceny realizacji programu po jego zakończeniu.

Do zadań Biura i Oddziałów PFRON należy:

 • realizacja programu;

 • przedkładanie zarządom wojewódzkim list wnioskodawców spełniających kryteria dostępu do uczestnictwa w programie;

 • współpraca przy ustalaniu szczegółowych wymagań w zakresie przeznaczenia środków PFRON na finansowanie wkładu własnego na konkretne formy pomocy;

 • zarządzanie programem;

 • monitorowanie programu;

 • kontrola wydatkowania środków PFRON;

 • dokonywanie okresowej i końcowej ewaluacji programu.

Do zadań Zarządu Województwa należy:

 • podejmowanie decyzji o terminach realizacji konkursów ogłaszanych w ramach programu w poszczególnych latach jego realizacji na podstawie porozumienia zawartego z PFRON;

 • opracowanie dokumentacji konkursowej;

 • ocena formalna projektów;

 • ocena merytoryczna projektów;

 • obsługa prawno-finansowa;

 • nadzór nad realizacją projektów, w tym kontrola;

 • ewaluacja projektów.

Finansowanie realizacji programu

Budżet programu tworzony jest ze środków będących w dyspozycji PFRON. Przekazywanie środków finansowych PFRON Zarządom Województw w ramach programu następuje na podstawie zawartych przez Oddziały PFRON umów realizacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *