Warunki otrzymania dofinansowania

Opublikowane przez Redakcja SOD w dniu

Może się wydawać, że przepisy związane z uzyskiwaniem dofinansowania na pracownika z niepełnosprawnością są skomplikowane i tylko specjalista jest w stanie to wszystko zrozumieć. Niekoniecznie! Przygotowałam dla Was krótki artykuł, wyjaśniający najważniejsze kwestie dotyczące warunków otrzymania dofinansowania, który z pewnością pomoże głębiej zrozumieć temat.

Warunki otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Pracodawca może uzyskać dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, jeśli spełni następujące warunki:

 • prowadzi zakład pracy chronionej LUB
 • zatrudnia (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mniej niż 25 pracowników, LUB
 • zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
ORAZ 

 • nie ma zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł,
 • na których, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Jakie przysługuje dofinansowanie z PFRON?

Właścicielowi firmy przysługuje comiesięczne dofinansowanie z PFRON na niepełnosprawnych pracowników posiadających odpowiednie orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, które przyznaje im jeden z trzech stopni niepełnosprawności.

 • 1800 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • 1125 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • 450 zł– w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Powyższe kwoty dofinansowania zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono:

 • chorobę psychiczną (02-P),
 • upośledzenie umysłowe (01-U),
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),
 • epilepsję (06-E) oraz
 • niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).

Stwierdzenie dotyczące schorzenia szczególnego musi wynikać z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego a dofinansowanie

Kwoty dofinansowania podane powyżej są kwotami maksymalnego dofinansowania, jakie pracodawca może otrzymać na pracownika zatrudnionego na pełen etat.

W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość dofinansowania jest proporcjonalna do wymiaru etatu pracy u danego pracodawcy.

Jeżeli wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego przekroczy pełny etat, maksymalne dofinansowanie nie przekroczy dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną na pełnym etacie. Dofinansowanie w pierwszej kolejności zostanie przyznane pracodawcy, który zatrudnił tego pracownika wcześniej.

Jeżeli została przyznana inna kwota niż ta, o którą się wnioskowało, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji można ponownie złożyć wniosek. Prezes PFRON wyda decyzję o wysokości dofinansowania.

PFRON przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy należną kwotę w terminie 25 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy:

 • posiadającemu zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem kwoty 100 zł,
 • zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 %,
 • do wynagrodzenia pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury;
 • jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych;
 • jeżeli wynagrodzenie zostało wypłacone po dniu złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania;
 • jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni;
 • jeżeli środki na wynagrodzenie pochodzą ze środków publicznych, chyba, że pracodawca sfinansował wynagrodzenie pracownika:

Mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłam Wam temat związany z dofinansowaniami, które można zyskać, jeśli zatrudni się osobę niepełnosprawną.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu.


5 Komentarzy

Zakładanie firmy przez osoby niepełnosprawne – dofinansowanie z PFRON – SOD-PAWEŁ JANISZEWSKI · 3 kwietnia, 2019 o 8:41 am

[…] Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w naszym wcześniejszym artykule. […]

Zmiany w wypłacaniu wynagrodzenia przez pracodawcę – SOD-PAWEŁ JANISZEWSKI · 12 kwietnia, 2019 o 1:46 pm

[…] chciałam nadmienić, iż pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, jednak pensja musi być przekazywana na jego konto na rachunek bankowy lub rachunek w […]

Pracownik z niepełnosprawnością bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – jak mogę ubiegać się o dofinansowanie do jego wynagrodzenia? – SOD-PAWEŁ JANISZEWSKI · 12 kwietnia, 2019 o 1:49 pm

[…] musi spełnić opisywaliśmy w jednym z wcześniejszych artykułów – możesz go znaleźć tutaj. Jednym z tych warunków jest posiadanie przez pracownika orzeczenia o stopniu […]

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – SOD-PAWEŁ JANISZEWSKI · 12 kwietnia, 2019 o 1:52 pm

[…] Brzmi dobrze? Więcej o dofinansowaniach możesz przeczytać, np. tutaj: DOFINANSOWANIE lub tutaj: INFORMACJE Słowem zakończenia Sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku […]

Do wyboru, do koloru – czyli różne formy zatrudnienia – Agencja Zatrudnienia SOD-JANISZEWSKI, projekt "Tasman by SOD" · 24 kwietnia, 2019 o 5:20 pm

[…] osoby z niepełnosprawnością na umowę o pracę, pracodawcy przysługuje dofinansowanie (patrz: warunki otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika), a pracownik zyskuje  dodatkowe przywileje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *