Przejdź do treści

Plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na rok 2019

Ustawa o utworzeniu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. W związku z tym, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiła roczny plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych.

Plan wygląda następująco:

 1. Pakiet trzech programów, których celem jest zapewnienie odpowiednich usług:

Opieka wytchnieniowa – program, którego celem jest zapewnienie członkom rodziny (opiekunom) osób niepełnosprawnych alternatywnej formy czasowej opieki. Program wsparcia członków rodziny w opiece nad:

 • osobą niepełnosprawną z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

WAŻNE!!!

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody do 30 kwietnia 2019 r. Z kolei wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego do 17 maja 2019 r. Następnie Minister dokonuje ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 31 maja 2019 r.

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – pogram, którego celem jest:

 • zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • rozszerzenie przez gminy oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku do 75 roku życia,
 • poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi – program wsparcia osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką. W ramach programu realizowane będą zadania w zakresie zwiększenia dostępności usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i innych usług krótkotrwałych (tzw. instrumenty wsparcia).

 1. „Mój dom” – pakiet trzech programów, których nadrzędnym celem jest zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych:

Centra Opiekuńczo-Mieszkalne– program wsparcia dorosłych osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi poprzez:

 • umożliwienie im korzystania z systemu środowiskowego wsparcia i zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
 • zapewnienie opieki i specjalistycznych usług dostosowanych do potrzeb osób dorosłych, a także oferty krótko-terminowych usług całodobowych w centrach opiekuńczo-mieszkalnych.

Budynki bez barier – program wsparcia osób niepełnosprawnych o przeciętnych i niskich dochodach. Celem Programu jest:

 • bezzwrotne dofinansowanie na pokrycie części wydatków związanych z dostępnością architektoniczną budynków wielorodzinnych,
 • możliwość przystosowania istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych poprzez likwidację barier architektonicznych (tj. budowa pochylni, podjazdów, dofinansowanie do budowy wind).

Mieszkania bez barier– program dopłat do najmu mieszkania dla osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania kosztów dostosowania lub wyposażenia mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych. Celem Programu jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie mieszkań do ich typu niepełnosprawności.

 1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – wprowadzenie usługi ukierunkowanej na umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia niezależnego życia.
 2. Specjalne świadczenie medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji oraz dostępu do wyrobów medycznych.
 3. Dostępne parki narodowe – finansowanie likwidacji barier i udostępnienia dla osób niepełnosprawnych 8 parków narodowych, celem zapewnienia im realnej możliwości do turystyki i aktywności fizycznej.
 4. Działania cyfrowe – m. in. dostosowanie stron lub aplikacji internetowych w ramach jednego punktu dostępu do informacji i e-usług państwa oraz wsparcie działań umożliwiających dostęp osób niepełnosprawnych do usług dostępu do szybkiego Internetu.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zasilany będzie z dwóch źródeł – z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy oraz z daniny solidarnościowej, odprowadzanej przez osoby, których dochody w danym roku podatkowym przekroczą 1 mln złotych. Wysokość daniny solidarnościowej wyniesie 4 proc. nadwyżki tej kwoty. Po raz pierwszy daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 roku.

                                                                                                                                                      Joanna Ćmiel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!
Skip to content