Przejdź do treści

Słowniczek

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

SODiR – System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (aplikacja służąca do przesyłania informacji do PFRON).

Schorzenia szczególne (specjalne) – określona specjalnie dla potrzeb realizacji programu grupa schorzeń
w przypadku, której kwota dofinansowania ulega zwiększeniu.

Zaliczają sie do niej:

 • upośledzenie umysłowe;
 • chorobę psychiczną;
 • niewidomych;
 • epilepsję.


Dodatkowo od 2011 r. do katalogu schorzeń specjalnych dodano schorzenie dotyczące całościowego zaburzenia rozwoju.

Kody i stopnie niepełnosprawności na orzeczeniach powiatowych zespołów do spraw orzekania
o niepełnosprawności uprawniające do wyższego dofinansowania:

 • 01-U – upośledzenie umysłowe (lekki, umiarkowany i znaczny);
 • 02-P – choroby psychiczne (lekki, umiarkowany i znaczny);
 • 04-0 – choroby narządu wzroku (umiarkowany i znaczny);
 • 06-E – epilepsja (lekki, umiarkowany i znaczny).


Schorzenia obniżające wskaźnik zatrudnienia
 – określone specjalnie dla potrzeb realizacji programu, grup schorzeń w przypadku, których ma zastosowanie iloczyn zatrudnienia dla stopnia niepełnosprawności znacznego (x4) i umiarkowanego (x3).

Do wspomnianej grupy zaliczają się:

 • chorobę Parkinsona;
 • stwardnienie rozsiane;
 • paraplegię, tetraplegię, hemiplegię;
 • znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie;
 • głuchotę i głuchoniemotę;
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę AIDS;
 • epilepsję;
 • przewlekłe choroby psychiczne;
 • upośledzenie umysłowe;
 • miastenię;
 • późne powikłania cukrzycy.


Przykład:

Wymagana liczba etatów osób z niepełnosprawnością do osiągnięcia wskaźnika 6% to 15.
Zatrudniając cztery osoby z II grupą specjalną, jedną z grupą III i dwie z grupą I specjalną, osiągamy
po zastosowaniu iloczynu 15-ście etatów. 
Przy zastosowaniu iloczynu zatrudniając fizycznie 7 osób, osiągamy 15 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie

Wyliczając zobowiązanie na PFRON należy zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS – komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).

error: Content is protected !!
Skip to content