Słowniczek

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.

SODiR – System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (aplikacja do przesyłania informacji do PFRON).

Schorzenia szczególne (specjalne) – określona specjalnie dla potrzeb realizacji programu grupa schorzeń w przypadku której kwota dofinansowania ulega zwiększeniu. Zaliczają sie do niej:

 • upośledzenie umysłowe,
 • chorobę psychiczną,
 • niewidomych,
 • epilepsję.

Dodatkowo od 2011 r. do katalogu schorzeń specjalnych, dodano schorzenie dotyczące całościowego zaburzenia rozwoju. Kody i stopnie niepełnosprawności na orzeczeniach powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności uprawniające do wyższego dofinansowania:

 • 01-U – upośledzenie umysłowe (lekki, umiarkowany i znaczny)
 • 02-P – choroby psychiczne (lekki, umiarkowany i znaczny)
 • 04-0 – choroby narządu wzroku (umiarkowany i znaczny)
 • 06-E – epilepsja (lekki, umiarkowany i znaczny)

Schorzenia obniżające wskaźnik zatrudnienia – określone specjalnie dla potrzeb realizacji programu, grupa schorzeń w przypadku, których ma zastosowanie iloczyn zatrudnienia dla stopnia niepełnosprawności znacznego (x4) i umiarkowanego (x3). Do wspomnianej grupy zaliczają się:

 • chorobę Parkinsona,
 • stwardnienie rozsiane,
 • paraplegię, tetraplegię, hemiplegię,
 • znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie,
 • głuchotę i głuchoniemotę,
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę AIDS,
 • epilepsję,
 • przewlekłe choroby psychiczne,
 • upośledzenie umysłowe,
 • miastenię,
 • późne powikłania cukrzycy.

Przykład:

Wymagana liczba etatów osób niepełnosprawnych do osiągnięcia wskaźnika 6% to 15. Zatrudniając cztery osoby z II grupą specjalną, jedną z grupą III i dwie z grupą I specjalną, osiągamy po zastosowaniu iloczynu 15-ście etatów. Po przez zastosowanie iloczynu, zatrudniając fizycznie 7 osób, osiągamy 15 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie

Wyliczając zobowiązanie na PFRON należy zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS – komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).