Przejdź do treści

Zasiłek pielęgnacyjny wyższy od listopada 2019r

Jak zapewne słyszeliście albo i nie 😉, zasiłek pielęgnacyjny miał zostać podwyższony i tak też się stało. Do 31 października 2019 roku, zasiłek pielęgnacyjny wynosił 184,42 zł. Natomiast już od 1 listopada kwota jaką otrzymają uprawnieni to 215,84 zł miesięcznie, czyli o 31,42 zł więcej. Co ważne, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na wysokość dochodów, jednak istnieją bardzo konkretne zapisy mówiące o tym, kto może otrzymać takie wsparcie.

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie przyznawane w celu finansowej pomocy pokrywania wydatków na zapewnienie opieki w związku z niezdolnością do samodzielnego, prawidłowego funkcjonowania. Zasiłek wypłacany jest co miesiąc.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • dziecku z niepełnosprawnością,
  • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,
  • osobie, która skończyła 75 lat (która nie ma ustalonego prawa do dodatku pielęgnacyjnego).

Zasiłku pielęgnacyjnego nie dostaną osoby, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny, a także te umieszczone w domach pomocy społecznej, aresztach śledczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Jednym słowem w miejscach, gdzie mają zapewnione całodobowe utrzymanie.

Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie miasta lub gminy albo w jednostce, która wypłaca świadczenia rodzinne.

Dokumenty takie jak:

  • Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny,
  • Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (do wglądu oryginał),
  • w przypadku osób poniżej 16 roku życia odpis aktu urodzenia.

Ważne!!!

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalone będzie począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalane jest na podstawie orzeczenia na jaki okres jest wydane (czasowo lub na stałe).

Joanna Ćmiel